Nguyễn Công Lý

Tên: Nguyễn Công Lý

Địa chỉ ao nuôi: Bạc Liêu

Số lượng ao: 4

Ngày tham gia: 6/11/2021

Lý 2 thử